Projekt PO: powstaną gminne rady seniorów

2013-06-02

Możliwość tworzenia przez samorządy gminnych rad seniorów przewiduje projekt ustawy autorstwa klubu PO, złożony do marszałek Sejmu. Rady seniorów, o charakterze konsultacyjnym i doradczym, mają reprezentować interesy starszych mieszkańców wobec władz samorządowych.

Zapisy o radzie seniorów znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, pod którą podpisało się 54 posłów PO - poinformował poseł Michał Szczerba, szef parlamentarnego zespołu ds. uniwersytetów trzeciego wieku.

Zaznaczył, że obecnie w wielu gminach inicjatywy środowisk seniorów ws. powołania rad napotykają na opór władz samorządowych, które odmawiają ich powoływania, wskazując na brak bezpośredniej podstawy prawnej. Tymczasem, podkreślił poseł, chodzi o to, by gminy sprzyjały solidarności międzypokoleniowej i tworzyły warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów.

- Seniorzy stanowią coraz większą grupę mieszkańców, poszczególnych wspólnot lokalnych, największą grupę odbiorców usług publicznych, a co za tym idzie - ważną grupę obywateli, których głos powinien być brany pod uwagę przez samorząd, a oni sami włączani do współdecydowania o ich wspólnotach - powiedział Szczerba.

Jak dodał, gminne rady seniorów mają mieć charakter "konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny" w najmniejszych wspólnotach lokalnych, jakie stanowią gminy. - Chcemy, aby nasze miasta usłyszały głos seniorów, chcemy włączać seniorów w procesy decyzyjne, które zachodzą we wspólnotach lokalnych - mówił Szczerba na konferencji prasowej w Sejmie.

Jego zdaniem, głos seniorów powinien był słyszany i zauważany; powinno się z nimi konsultować decyzje, dotyczące ich miejsca zamieszkania.

Były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zauważył, że wzrost liczby osób starszych w polskim społeczeństwie nabiera coraz większego tempa - do 2035 roku, udział osób w wieku 65 lat i więcej, zbliży się do 1/4. Jak przekonywał, jednym z najważniejszych długofalowych wyzwań rozwojowych jest aktywizacja osób starszych w ich środowisku zamieszkania.

- To są osoby, o których państwo - zarówno poprzez administrację publiczną, jak i samorządową musi pamiętać - podkreślił. Jak dodał, utworzenie rad seniorów "tworzy instytucjonalne ramy aktywności osób starszych".

Kwiatkowski podkreślił, że Platforma - poprzez swój projekt - chce uwolnić energię seniorów i wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk seniorskich.

Zaapelował też do polityków wszystkich opcji politycznych w parlamencie o poparcie dla inicjatywy Platformy. - Większa aktywność seniorów powinna być czymś, co nas w Sejmie jednoczy - mówił Kwiatkowski.

Według propozycji PO utworzenie gminnej rady seniorów będzie mogło nastąpić z własnej inicjatywy rady lub na wniosek zainteresowanych środowisk seniorskich. Gminna rada seniorów składać się ma z przedstawicieli grup seniorów, organizacji pozarządowych, zainteresowanych środowisk seniorskich oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Nowelizacja zakłada możliwość utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej gminy, co umożliwi utworzenie dzielnicowych rad seniorów w Warszawie.

Dotychczas w Polsce powstało kilkanaście rad seniorów, jednak w wielu gminach - jak podkreślają politycy PO - inicjatywy środowisk seniorskich napotykają na opór władz samorządowych - które odmawiają ich powoływania, wskazując na brak bezpośredniej podstawy prawnej.

Według polityków Platformy, przewidywanym skutkiem ustawy będzie wzrost zainteresowania rad gmin powoływaniem gminnych rad seniorów - co wpłynie na zwiększenie udziału osób starszych w decydowaniu o sprawach lokalnych

W 2012 r., który był Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, rząd przyjął Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (Program ASOS).

W ramach programu w drodze otwartych konkursów ofert realizowane są przez organizacje pozarządowe zadania publiczne na rzecz seniorów; program zakłada też opracowanie - we współpracy z innymi resortami i urzędami centralnymi, samorządem terytorialnym, organizacjami obywatelskimi oraz środowiskami naukowymi i eksperckimi - założeń długofalowej polityki senioralnej.

W ubiegłym roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powstał Departament Polityki Senioralnej. Z kolei w lutym 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej, która ma uczestniczyć w przygotowywaniu długofalowej polityki na rzecz osób starszych.

www.wiadomosci.onet.pl

 

Wróć do listy »

wszystkie artykuly