Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

Kategorie:
Adres i dane kontaktowe:
woj. opolskie
ul. Strażacka 8
47-100 Strzelce Opolskie
tel. /fax 77 461 34 80
Strona internetowa: http://www.dps.strzelceopolskie.cyb.pl

Opis:

O NAS:

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. jest domem pobytu stałego  przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie. Budynek posiada pokoje 1,2,3 i 4 osobowe

OFERTA:

W Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. znajdują się gabinety:

- pokoje mieszkalne
- pokój dziennego pobytu
- jadalnia
- gabinet zabiegowo- pielęgniarski
- gabinet rehabilitacji
- palarnia
- pokój goœcinny
- kaplica.


Pokoje mieszkalne 1-2 - 3 i 4 osobowe wyposażone sš w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.


-gabinet rehabilitacji przeznaczony do zajęć rehabilitacji podnosi sprawnoœć  psychoruchową mieszkańców celem utrzymania właœciwej, co do wieku, schorzenia,  stanu wydolnoœci ruchowej, aktywnoœci mieszkańca.


- pomieszczenie do terapii zajęciowej gdzie odbywają się zajęcia plastykoterapii, proponowane zajęcia techniczno-plastyczne dostosowane są do zainteresowań, uzdolnień oraz sprawnoœci manualnej i psychofizycznej osób w nich uczestniczšcych. Celem tych działań jest umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań, pobudzenie wrażliwoœci estetycznej, percepcji wzrokowej i dotykowej. Wykonane zadania sprzyjajš zapobieganiu izolacji, nudy kształtują  stosunki interpersonalne. Warsztat terapii zajęciowej proponuje szeroki wachlarz technik: malarstwo sztalugowe, malarstwo na szkle, tkactwo, rzemiosło artystyczne, monotypia, colage, papieroplastyka, linoryt. Wykonane prace zarówno indywidualne zbiorowe zdobia pokoje i korytarze domu.


- kaplica pomieszczenie w którym mieszkańcy mają możliwoœć realizowania potrzeb religijnych.   Odprawiane są msze œw., nabożeństawa w obrządku rzymsko katolickim.  Dom umożliwia korzystanie z innych praktyk zgodnie z wyznaniem mieszkańca.


- jadalnia pomieszczenie w którym wydawane są posiłki w wyznaczonych godzinach,  œniadanie obiad kolacja. Ponadto dostępne sš w wyznaczonym miejscu posiłki przez całš dobę, produkty żywnoœciowe i napoje. Jadłospis dostosowany jest do potrzeb ludzi w podeszłym wieku z uwzględnienie diet według wskazań lekarza.


- pokój dziennego pobytu - tu odbywa się proces adaptacji , aktywizacji oraz różnorodne formy pracy kulturalno- oœwiatowej i terapeutycznej.
W okresie adaptacji mieszkańca do nowego srodowiska gromadzone są dane o podopiecznym dot. jego zainteresowań, wieku, możliwoœci wykonywania różnych czynnoœci, występujšcych problemów i trudnoœci w przystosowaniu się do nowych warunków. Aktywizacja, czyli zespół działań mających na celu włączenie mieszkańca do różnych dziedzin życia, jest warunkiem prawidłowego rozwoju i umożliwia prowadzenie twórczego i harmonijnego życia. Jest również podstawš leczenia wielu chorób  oraz opóŸnia proces starzenia.
Likwidacji nudy i jednostajnego trybu życia służą między innymi zajęcia prowadzone w pokoju dziennego pobytu pod nadzorem instruktora.
Dom umożliwia kontakty  z innymi domami w powiecie strzeleckim celem integracji, wymiany doœwiadczeń i poglądów.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Strzelcach Opolskich

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly