Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
ul. Sanatoryjna 34
22-440 Krasnobród
tel. tel. 84 660 76 85, fax 84 660 76 86

Opis:

Działalność:
1. Dom jest samodzielną, jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Zamojski.
2. Dom ma charakter pobytu stałego.
3. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
4. Obszarem działania Domu jest teren Województwa lubelskiego, a przypadkach szczególnych Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Siedzibą Domu jest miejscowość Krasnobród ul.Sanatoryjna 34.
Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, a wymagających całodobowej opieki osoby drugiej.
Dom posiada 140 miejsc w tym:
- 70 miejsc dla osób w podeszłym wieku w oddziale I,
- 70 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie w oddziale II.
6. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla tego typu domu w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców Domu.
Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom wymagającym opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych.
7.Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających.
I.W zakresie usług bytowych Dom zapewnia:
1/ miejsce zamieszkania w pokojach mieszkalnych jedno i wieloosobowych, wyposażonych w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca Domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych,
możliwość korzystania z niżej wymienionych pomieszczeń:
a) pokoi dziennego pobytu,
b) jadalni,
c) gabinetu medycznej pomocy doraźnej,
d) pomieszczeń do terapii i rehabilitacji,
e) kuchenek pomocniczych,
f) pomieszczeń pomocniczych do prania i suszenia,
g) palarni,
h) pokoi gościnnych,
i) kaplicy
j)innych pomieszczeń technicznych służących zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu;
2/ utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych, sprzątanie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.
3/ wyżywienie obejmujące 3 posiłki dziennie oraz dostępność do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę, mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony.
4/ mieszkańcom Domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków, zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: a) odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy,
b) odzież zewnętrzną – płaszcz lub kurtkę – co najmniej jeden zestaw,
c) bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety,
d) bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety,
e) co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe;
w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.
5/ pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, gdy mieszkaniec nie jest w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, dom zapewnia w szczególności:
a) w miarę potrzeby : mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów, szampon,
przybory do golenia oraz środki piorące,
b) ręczniki co najmniej 2 sztuki, zmieniane w miarę potrzeby,
c) pościel zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) pranie bielizny i odzieży.
II.W zakresie usług opiekuńczych Dom zapewnia:
1/ udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
2/ pielęgnację,
3/ niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych .
III. W zakresie usług wspomagających Dom zapewnia:
1/ świadczenie pracy socjalnej,
2/ możliwość udziału w terapii zajęciowej,
3/ podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu poprzez prowadzenie procesu rehabilitacyjnego w gabinetach:
- fizykoterapii,
- hydroterapii,
- kinezyterapii,
4/ umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez inne podmioty,
5/ możliwość kontaktu z kapelanem i udziału w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca Domu,
6/ zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
7/ Dom stymuluje nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną – odwiedziny mieszkańców przez członków ich rodzin oraz znajomych mogą odbywać się w każdym czasie, Dom umożliwia miejsca noclegowe dla osób przybywających w odwiedziny,
8/ usamodzielnianie mieszkańców, którzy w miarę swoich możliwości mogą organizować sobie spędzanie czasu we własnym zakresie, korzystając z możliwości wynikających z położenia Domu oraz zalet miejscowości,
9/ bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
10/ finansowanie mieszkańcowi Domu nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

11/ zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu,
12/ sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu.
8. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
9. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
10. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
11. Dom zapewnia regularny kontakt z Dyrektorem Domu w określonych dniach i godzinach podanych do wiadomości w dostępnym miejscu.
Zakres usług świadczonych przez Dom ustala się, uwzględniając indywidualne potrzeby, wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu w/w usług, Dom powołuje zespoły terapeutyczno–opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.
Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami realizacja.
Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu koordynuje pracownik Domu, zwany dalej „ pracownikiem pierwszego kontaktu” wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.

Słowa kluczowe:

DPS Krasnobród

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly