Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie we Wschowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubuskie
pl. św. Jana 1
67-400 Wschowa
tel. tel.fax 65 540 22 27
Strona internetowa: http://www.dpswschowa.pl

Opis:

Na terenie Powiatu Wschowskiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Dom znajduje się przy ul. Pl.Św.Jana 1 i jest typem placówki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Liczy 60 miejsc. Mieszkańcami domu są przede wszystkim osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie chodzą i nie mówią, dlatego też Dom świadczy usługi dla osób wymagających całodobowej opieki. Przebywają w nim dzieci, młodzież oraz osoby starsze, które są nieprzystosowane do zmian otoczenia i środowiska zamieszkania. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia uwzględniając ich sprawność fizyczną i psychiczną. Każdy z mieszkańców może liczyć na wszechstronną opiekę, zakres świadczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W Domu prowadzone są zajęcia w oparciu o metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom oferuje również różne formy terapii i zapewnia stałą rehabilitację. Sprawniejsi mieszkańcy Domu uczą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie oraz korzystają z zajęć rewalidacyjnych.

 

 

Dom spełnia wszystkie standardy obowiązujące w domach pomocy społecznej. W 2006r. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety otrzymało od Wojewody Lubuskiego bezterminowe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Wschowie.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej we Wschowie jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.

Procedura umieszczania osoby wymagającej całodobowej opieki w DPS

Do Domu Pomocy Społecznej we Wschowie mogą być przyjęte  osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagające całodobowej opieki, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić odpowiedniej pomocy w środowisku w formie usług opiekuńczych.
Decyzję o skierowaniu do DPS we Wschowie oraz decyzję o odpłatności wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) ze względu na miejsce zamieszkania w dniu kierowania do dps.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia:

- postanowienie sądu rodzinnego (gdy chodzi o umieszczenie osoby
małoletniej),
- pisemna prośba osoby zainteresowanej przyjęciem - rodziców lub
opiekuna prawnego,
- wywiad środowiskowy,
- opinia dotycząca stopnia sprawności,
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- wyniki badań lekarskich,
- wypisy ze szpitala,
- zaświadczenie lub opinia psychologa ,
- zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osoby z
zaburzeniami psychicznymi),
- aktualna decyzja ZUS, OPS lub inny dokument potwierdzający
źródło dochodu rodziny i dziecka,
- akt urodzenia,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych.

Po złożeniu odpowiednich dokumentów, ośrodek pomocy społecznej wybiera dom pomocy społecznej, który odpowiada stanowi zdrowia osoby ubiegającej się i wydaje decyzję kierującą, a następnie powiat, na terenie którego funkcjonuje dom pomocy społecznej wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w dps.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich
przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy
społecznej,
- przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają
obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi
pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
a w przypadku dziecka przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest
wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostające po
wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na
osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu
opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium.

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy
społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem
utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi
przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

W przypadku, jeżeli rodzina nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania dziecka w Domu, pokrywa je w całości gmina, na terenie której zamieszkuje osoba umieszczona w DPS.


Istnieje także możliwość zwolnienia osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, na ich wniosek częściowo lub całkowicie z tej opłaty w szczególności jeżeli:

- wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy
społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,


- występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała
choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny,
straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych
zdarzeń losowych,


- małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego
świadczenia lub wynagrodzenia,


- osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie
wychowuje dziecko.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana ubiega się o zwolnienie z odpłatności, powinna dołączyć pisemną prośbę z uzasadnieniem swojej sytuacji materialno - bytowej a także przyczyny ubiegania się o zwolnienie.

Galeria

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly