Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Ostoja

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. pomorskie
ul. Hoża 4
80-628 Gdańsk
tel. tel. 58 307 09 22
Strona internetowa: http://www.dpsostoja.gda.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja"


Dom jest jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska o zasięgu gminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i posiada 48 miejsc, w tym 3 miejsca czasowego pobytu. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.
Dom istnieje od 1994 roku, w jego strukturze od 2000 roku działa Dzienny Dom Pomocy dla seniorów z osiedla.
Dogodne usytuowanie Domu w centrum dzielnicy Stogi daje jego podopiecznym możliwość uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, a bliskie położenie jeziora,morza i lasu pozwala na bezpośredni kontakt z naturą i
częste spacery.
Nowoczesny budynek placówki, który po modernizacji i rozbudowie został w 2006 r. laureatem Gdańskiego konkursu "Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym".
Budynek otoczony jest ogrodem pełnym zieleni, stwarzającym wspaniałe warunki do wypoczynku, spotkań towarzyskich i zajęć na świeżym powietrzu.


Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje 1,2 i 3-osobowe. Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających zapewniając m.in.:

całodobową opiekę sprawowaną przez doświadczony personel opiekuńczo - terapeutyczny,
terapię zajęciową,
zróżnicowane wyżywienie odpowiednio do wieku i schorzeń,
opiekę duszpasterską.


Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" stwarza mieszkańcom atmosferę i warunki zbliżone do panujących w domach rodzinnych oraz zapewnia wysoką jakość usług.
Na bazie Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" powstało również Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym, będące odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby seniorów zamieszkujących dzielnicę Stogi z Przeróbką. Jego zadaniem jest zwiększenie oferty pomocowej dla osób starszych ze środowiska lokalnego oraz ich rodzin poprzez działania:

Wspierające seniorów - Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora "Ostoja".

Wspierające rodziny opiekujące się swoimi bliskimi - Miejsca czasowego pobytu.
Informacyjno - konsultacyjne oraz poradnictwo w sytuacjach kryzysowych - Punkt Informacji oraz Pomocy w Kryzysie.

Opiekuńcze, edukacyjne oraz terapeutyczne dla dzieci - Półkolonie dla dzieci w ramach współpracy międzypokoleniowej.


Dzienny Dom Pomocy.
Dzienny Dom Pomocy to oferta skierowana do osób starszych ze środowiska, w szczególności do seniorów samotnych. W godzinach 7.30 - 15.30, od poniedziałku do piątku, uczestnicy Dziennego Domu zapewnioną mają bogatą ofertę zajęć terapeutycznych. Wraz z mieszkańcami DPS "Ostoja" mogą brać udział m.in. w zajęciach
muzycznych, plastycznych,  gimnastycznych, teatralnych, edukacyjnych, kulinarnych, projekcjach multimedialnych. Seniorzy biorą także udział w spotkaniach integracyjnych z innymi DPS-ami, wycieczkach autokarowych oraz pielgrzymkach. Uczestniczą również w rozmaitych koncertach, imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Domu, a także wyjściach do teatru, opery czy filharmonii. W okresie wiosenno-letnim czas organizowany jest najczęściej w pełnym zieleni ogrodzie.
Oprócz oferty zajęć aktywizacyjnych uczestnikom zapewnia się 2 posiłki dziennie.


Klub Seniora "Ostoja". Dla osób starszych, które chciałyby spożytkować swoją energię angażując się w rozwiązywanie problemów bezpośrednio dotyczących mieszkańców dzielnicy, przeznaczony jest Klub Seniora "Ostoja". Zrzeszeni w Klubie seniorzy mają także możliwość współuczestniczenia w różnorodnych zajęciach prowadzonych dla podopiecznych DPS "Ostoja".


Punkt Informacji oraz Pomocy w Kryzysie.
Głównym zadaniem Punktu jest prowadzenie nieodpłatnej działalności informacyjnej w zakresie administracyjnym,
socjalnym i prawnym, a także udzielanie pomocy w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji przemocy domowej) - w tym organizowanie pomocy psychologicznej i prawnej). Wstępna diagnoza potrzeb seniora umożliwia wybranie odpowiedniej formy pomocy.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Informacje udzielane są również pod numerem telefonu (058) 308 90 10.


Miejsca czasowego pobytu.
"Ostoja" dysponuje trzema miejscami czasowego pobytu dla kobiet. Oferta skierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki, gdy ich rodzina znalazła się w sytuacji, która czasowo uniemożliwia im zajęcie się seniorem. Oferta skierowana jest również do kobiet, które powinny znaleźć miejsce w domu pomocy społecznej poza kolejnością. W tym wypadku osobie potrzebującej może być zapewniona opieka do momentu uzyskania miejsca docelowego.


Półkolonie dla dzieci w ramach współpracy międzypokoleniowej.
Ideą przedsięwzięcia jest organizacja czasu wolnego dzieciom z dzielnicy Stogi, ale również aktywizacja podopiecznych DPS "Ostoja" poprzez włączanie ich w udział oraz organizację poszczególnych działań. Dodatkowym założeniem jest, iż zarówno dzieci jak i osoby starsze będą miały okazję do zdobycia i doskonalenia wielu umiejętności.


Kryteria odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a uczestnika domu dziennego Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/210/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zasad odpłatności w dziennych domach pomocy. 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Ostoja

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly