Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki Ostoja Spokoju

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Matki Ewy 1
41-908 Bytom
tel. +48 792 240 915, 32 286 34 00, fax 32 286 33 34
Strona internetowa: http://www.ostoja-pokoju.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju” mieści się przy ulicy Matki Ewy 1. W starej, spokojnej dzielnicy Miechowice, na przedmieściach Bytomia. To tu właśnie 120 lat temu Ewa Tiele –Winckler – zwana później Matką Ewą rozpoczęła wielkie dzieło miłosierdzia dla ubogich i potrzebujących pomocy . Dziś jej wiekopomne dzieło kontynuowane jest przez nasz DPS, który choć prowadzony jest przez Parafię Ewangelicko – Augsburską, otwarty jest dla każdego, bez względu na wyznanie. Nasz wysoko wykwalifikowany personel dokłada wszelkich starań, aby każdy Senior czuł się zauważony, potrzebny, otoczony troskliwą opieką, a wszelkie jego potrzeby – na miarę możliwości Domu były zaspokojone.

Dom jest placówką ponadgminną działającą na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr PS/II/9013/2/07 z dnia 26 lutego 2008 r. i świadczy swoje usługi w oparciu o zlecenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Zgodnie z zezwoleniem standaryzacyjnym Dom „Ostoja Pokoju” oferuje 74 miejsca mieszkalne dla osób starszych, z czego kilka miejsc może funkcjonować jako miejsca bez skierowania (komercyjne).

Dla potrzeb bytowych, zdrowotnych i rekreacyjnych mieszkańców w budynku znajdują się: pokoje mieszkalne, pokój gościnny, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala rehabilitacji, sala terapii zajęciowej, sala muzykoterapii , pracownia Terapii Kulinarnej , biblioteka, kaplica , stołówka.

Opieka nad mieszkańcami sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, z zachowaniem intymności i godności mieszkańców.

Usługi bytowe

W domu znajduje się 41 pokoi mieszkalnych, w tym 1 pokój czteroosobowy, 14 pokoi dwuosobowych,  18 pokoi jednoosobowych oraz 8 pokoi trzyosobowych z przepierzeniem. W pokojach znajdują się łazienki i toalety – przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w niezbędne  meble oraz przedmioty codziennego użytku. Każdy pokój mieszkalny wyposażony  jest w  elektroniczny system przywołujący personel opiekuńczy.

Zarówno Dom, jak i teren otaczający pozbawiony jest barier architektonicznych i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dom otoczony jest parkiem ze starodrzewem, z licznymi alejkami spacerowymi, i ławkami. Za parkiem znajduje się sad z drzewami owocowymi.Wszystko to można zobaczyć w Galerii zdjęć w albumie "NASZ DOM".

Usługi opiekuńcze

 • Usługi opiekuńcze świadczą w naszym domu pielęgniarki, opiekunki i pokojowe.

 • Mieszkańcy objęci są opieką medyczną świadczoną przez lekarza rodzinnego w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej NFZ.

 • Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przyjmuje dwa razy w tygodniu w gabinecie na terenie DPS.

 • Osoby leżące objęte są opieką lekarską w ramach wizyt domowych, a w razie potrzeby lekarz przybywa na wezwanie.

 • Na konsultacje do lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są samochodem pozostając w tym czasie pod opieką pracownika Domu.

Usługi wspomagające

Rehabilitacja

Nasi mieszkańcy korzystają z kompleksowej opieki rehabilitacyjnej, prowadzonej przez doświadczonego terapeutę. Rehabilitacja ma na celu utrzymanie lub przywrócenie utraconej sprawności. Do dyspozycji Mieszkańców są następujące urządzenia i zabiegi:

 • Sala gimnastyczna z oprzyrządowaniem: rotory, drabinki gimnastyczne.

 • Rehabilitacja po udarach, wylewach i po amputacjach,

 • Rehabilitacja po złamaniach szyjkowo - krętarzowych, rehabilitacja i profilaktyka osteoporozy;

 • Rehabilitacja przyłóżkowa: ćwiczenia czynne, bierne w łóżku;

 • Nauka korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego- kule pachowe i łokciowe, balkoniki, wózki, protezy, nauka i korekcja chodu;

 • Prowadzenie ćwiczeń - gimnastyka ogólna, ćwiczenia wolne - bierne, bierno - czynne, wspomagane, izometryczne, oddechowe i relaksacyjne, w obciążeniu, z oporem, manualne, trening rowerowy

 • Masaż klasyczny: masaż suchy i akupresura;

 • Uzupełnieniem terapii ruchowej są zabiegi fizykoterapii zlecone przez lekarza np.:

 • Elektroterapia: magnetronic MF- 10, interdynamic ID-8C,

 • Lampa Sollux.

 • Kinezyterapia - UGUL,

Terapia zajęciowa i organizacja czasu wolnego

Terapią zajęciową zajmuje się Dział socjalno – terapeutyczny. Terapeuta i pracownicy socjalni organizują mieszkańcom czas wolny poprzez terapię, imprezy, występy, spotkania okolicznościowe oraz wycieczki. Dzięki wypracowanym przez lata kontaktom współpracy, często odwiedzają nas dzieci z pobliskiego przedszkola, szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum. Z programami artystycznymi przyjeżdża młodzież z zaprzyjaźnionych szkół muzycznych, oraz parafii.

 • Celem terapii jest aktywizowanie i usprawnianie psychofizyczne mieszkańców. Zajęcia prowadzone są w grupach i dopasowane do możliwości i zainteresowań uczestnikówów. Oferta zajęć jest różnorodna i każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedną z form terapii są zajęcia manualne umożliwiające zachowanie sprawności fizycznej pozwalającej na samodzielne wykonywanie prostych czynności dnia codziennego.

 • Raz w tygodniu odbywa się muzykoterapia oraz warsztaty taneczne, prowadzone przez instruktorkę z Bytomskiego Teatru Tańca.

 • W poniedziałki i środy pod opieką terapeutki zajęciowej organizowane są zajęcia kulinarne. Mieszkańcy mogą gotować, piec ciasta, przygotowywać sałatki, desery i inne potrawy.

 • W naszym Domu odbywają się cykliczne imprezy okolicznościowe takie jak: „Urodziny Miesiąca”, kiedy to Mieszkańcy spotykają się na stołówce przy poczęstunku, a wszyscy obchodzący w danym miesiącu urodziny otrzymują życzenia od Dyrektora Domu, po czym jest czas na muzykę, zabawę i konkursy. Znaczącym wydarzeniem jest organizowany raz w roku bal karnawałowy, którego główną atrakcją jest Wielka Loteria z fantami przekazanymi przez sponsorów. Oprócz tego obchodzimy takie święta jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Dzień Matki, Andrzejki, Wielka Majówka z występem Orkiestry Górniczej. Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych jest jesienny wernisaż prac mieszkańców połączony z koncertem kameralnym. Na wernisażu gościmy zwykle władze miasta, biskupa diecezjalnego, Dyrektorów i delegacje mieszkańców zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej.

 • Na nasze imprezy zapraszamy gości z zaprzyjaźnionych DPS – ów, a delegacje naszych Mieszkańców wyjeżdżają na imprezy organizowane przez inne domy. Utrzymujemy stały kontakt z Miejskim Ośrodkiem Opiekuńczym w Bytomiu, Domem Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu, Miejskim Domem Spokojnej Starości w Ustroniu. Domem Pomocy Społecznej – Ewangelickim Domem Opieki „Emaus” w Dzięgielowie k/ Cieszyna

 • Dla chętnych raz w tygodniu w kaplicy odbywają się nabożeństwa. Obchodzone są też tradycyjne święta chrześcijańskie: Boże Narodzenie i Wielkanoc.

 • Mieszkańcy mają możliwość korzystania z indywidualnej posługi duszpasterskiej – zgodnie ze swoją konfesją.

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Osobie, która z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a usługi opiekuńcze są niewystarczającą forma pomocy, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej (zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

 • Osoba, o której mowa, składa wniosek (pisemnie, lub ustnie) o skierowanie do domu pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. We wniosku opisuje swoją sytuację (podeszły wiek, długotrwała choroba lub niepełnosprawność, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki).

 • W imieniu osoby zainteresowanej wniosek może złożyć inna osoba.

 • Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, celem potwierdzenia zaistniałej sytuacji i przyjęcia oświadczenia osoby zainteresowanej skierowaniem do DPS.

 • Pracownik socjalny pomaga zgromadzić pozostałe dokumenty (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, potwierdzające, iż osoba wymaga całodobowej opieki, badania lekarskie, decyzję o dochodzie osoby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i inne niezbędne informacje wynikające z przepisów).

 • Kiedy spełnione są przesłanki, o których mowa w punkcie pierwszym zgodnie z art. 59 ust. 1 wspomnianej ustawy decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

 • Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, który wszczyna postępowanie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej – Ewangelickim Domu Opieki „Ostoja Pokoju” w Bytomiu.

 • W przypadku braku wolnych miejsc osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

 • O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu.

 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu otrzymała decyzję odmowną, może zwrócić się z odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora/ Kierownika Ośrodka Pomocy, który decyzję odmowną wydał; w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przyjęcie Mieszkańca na miejsce bez skierowania (komercyjne) dokonywane jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Domem a Mieszkańcem lub jego rodziną – opiekunem prawnym. Umowa sankcjonuje wszystkie warunki w zakresie pobytu i odpłatności mieszkańca.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, w wysokości 70 % dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie.

Wysokość kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej – Ewangelickim Domu Opieki „Ostoja Pokoju” w Bytomiu jest corocznie ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj. 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą (zgonie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) - małżonek, i krewni zstępni przed wstępnymi.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma bliskiej rodziny lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności nie przekraczają 250% określonego ustawą kryterium dochodowego – obowiązek wniesienia opłaty spoczywa na gminie, z której kierowana jest osoba umieszczana w DPS.

Odpłatność za pobyt bez skierowania (komercyjny) ustalana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Domem a Mieszkańcem – rodziną mieszkańca.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Ewangelicki Dom Opieki

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly