Chorujesz w weekend? Zobacz, gdzie znajdziesz lekarza

2014-04-07

Czte­ry przy­chod­nie w Gdań­sku, jedna w So­po­cie i jedna w Gdyni ofe­ru­ją pa­cjen­tom pomoc le­kar­ską w nocy i w week­en­dy. Pod­po­wia­da­my, gdzie zwró­cić się po pomoc w razie na­głej cho­ro­by.

Jest piąt­ko­wy wie­czór. Czu­jesz, że do­pa­da cię cho­ro­ba. Łu­dzisz się, że uda ci się do­trwać do po­nie­dział­ku, ale w nocy wiesz już, że po­trze­bu­jesz pil­nej po­mo­cy le­ka­rza. W ta­kiej sy­tu­acji naj­le­piej udać się do pla­ców­ki, która ofe­ru­je świad­cze­nia pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej (POZ) w nocy i w świę­ta.

Od 1 marca 2013 do końca 2015 roku w Trój­mie­ście jest to w sumie sześć pla­có­wek - czte­ry w Gdań­sku i po jed­nej w Gdyni i w So­po­cie.

Pla­ców­ki, które mają w swo­jej ofer­cie takie świad­cze­nia udzie­la­ją ich od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach od 18 do 8 dnia na­stęp­ne­go oraz w so­bo­ty, nie­dzie­le i inne dni usta­wo­wo wolne od pracy w go­dzi­nach od 8 do go­dzi­ny 8 dnia na­stęp­ne­go.

W Gdań­sku usłu­gi POZ w nocy i w świę­ta świad­czą:

- Przy­chod­nia Le­kar­ska "Ja­sień" ul. Kar­tu­ska 404; tel. 58 322 11 51 lub 692 434 343

- Nie­pu­blicz­ny Za­kład Opie­ki Zdro­wot­nej "Przy­chod­nia Ak­sa­mit­na" ul. Ak­sa­mit­na 1; tel. 58 301 91 52

- "Cen­trum Me­dycz­ne PO­LMED" ul. Star­to­wa 1; tel. 58 769 37 60

- Nad­mor­skie Cen­trum Me­dycz­ne ul. Ki­liń­skie­go 34; tel. 58 763 95 90 lub 58 763 95 91

W So­po­cie jest to Sa­mo­dziel­ny Pu­blicz­ny Ze­spół Za­kła­dów Opie­ki  Zdro­wot­nej Miej­ska Sta­cja Po­go­to­wia Ra­tun­ko­we­go ul. Chro­bre­go 10; tel. 58 551-11-56  lub 58 555-81-13.

Z kolei w Gdyni to Nie­pu­blicz­ny Za­kład Opie­ki Zdro­wot­nej "Śród­mie­ście" ul. Bia­ło­wie­ska 1 i ul. Żwir­ki i Wi­gu­ry 14; tel. 58 660-22-05, 58 660-22-06, 58 620-00-01

Pa­mię­taj­my o tym, że z pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej ko­rzy­stać świad­czo­nej w nocy i w świę­ta sko­rzy­stać może każdy ubez­pie­czo­ny - wi­zy­ty od­by­wa­ją się bez­płat­nie i bez skie­ro­wa­nia. Nie obo­wią­zu­je także re­jo­ni­za­cja, dzię­ki czemu można zgła­szać się po pomoc do do­wol­ne­go punk­tu noc­nej opie­ki.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

 

Wróć do listy »

wszystkie artykuly